مثل شهید طهرانی مقدم...

شهید طهرانی مقدم کاری را که بردوش داشت طوری انجام داد که موجب قدرت و عزت ایران شد.


و اما سوال مهم نو+جوان از شما نوجوان‌ها:

شما چگونه از وظایفی که بردوش دارید، آینده درخشان‌تری را برای جمهوری اسلامی ایران خواهید ساخت؟!


#کارخودمونه