شیعه بدنیا آمده‌ایم که مؤثر در
تحقق ظهور مولا باشیم و این
همراه با تحمل مشکلات، مصائب،
سختی‌ها، غربت‌ها و دوری‌هاست
و جز با فدا شدن محقق نمی‌شود.

شهیدمحمودرضابیضایی