یادمان نرود که مدیونیم
چه به شهدا
چه به رهبر

چه به اسلام

چه به انقلاب