شهید بهشتی :


من تلخی برخورد صادقانه را

 
بر شیرینی برخورد منافقانه

 
ترجیح می‌دهم